Szociális ösztöndíjak

    Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíjat félévénte, szociális helyzeted alapján, pályázat útján nyerheted el. A pályázat célja a szociálisan hátrányos helyzetű nappali tagozatos egyetemi hallgatók anyagi körülményeinek javítása, jobb tanulmányi feltételeik megteremtése. A nyertes hallgatók a Szociális Bizottság által meghatározott összeget havi rendszerességgel, egy szemeszter (5 hónap) időtartamára kapják.

Pályázhat azon teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, doktori képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgató, aki

  • államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas képzési formában vesz részt,

vagy

  • tanulmányait államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

Alaptámogatás

A pályázat célja szociálisan rászoruló egyetemi hallgatók anyagi körülményeinek javítása, jobb tanulmányi feltételeik megteremtése.

A nyertes pályázók egyösszegű támogatást kapnak:

  • BSc és osztatlan: a hallgatói normatíva 50%-a (59 500 Ft)
  • MSc: a hallgatói normatíva 75%-a (89 250 Ft)

Pályázhatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nappali tagozatos államilag támogatott vagy állami (rész)ösztöndíjas első aktív féléves BSc-s, MSc-s és osztatlan képzésben részt vevő hallgatói. Egy hallgató csak egy pályázatot adhat be, képzés számától függetlenül.

A fenti pályázatokra jelentketni, valamint bővebben informálódni itt tudtok: 

Egységes Szociális Rendszer

  Rendkívüli szociális ösztöndíj

Ha hallgató vagy, és családod szociális helyzetében jelentős változás történik (pl. valakinek gyermeke születik), akkor lehetőséged nyílik rendkívüli szociális ösztöndíj kérvényezésére. A támogatást a Kari Hallgatói Képviseletnél az események megtörténte után fél éven belül be kell nyújtanod. Az Egyetemi Hallgatói Képviselet kérvényedet következő ülésén elbírálja, és az elnyert összeg lehető leggyorsabb kifizetéséről intézkedik, azzal is segítve a nem várt helyzet anyagi terheinek csökkentését.

A fenti pályázatra jelentkezni, valamint bővebben informálódni itt tudtok:

Egyetemi Hallgatói Képviselet

Rendkívüli szociális ösztöndíj önköltséges hallgatók számára

Az Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíj pályázata az önköltséges és költségtérítéses költségviselési formával rendelkező hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. A pályázaton részt vehet a BME bármely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben részt vevő önköltséges vagy költségtérítéses képzési formában részt vevő, a TJSZ 15.§ (1) bekezdés b) pontjába nem tartozó hallgatója.

A fenti pályázatra jelentkezni, valamint bővebben informálódni itt tudtok:

Egyetemi Hallgatói Képviselet
 

  Bursa Hungarica ösztöndíj

A Bursa Hungarica ösztöndíj szociális alapú pénzbeli juttatás. Amennyiben felsőoktatási intézményben folytatsz tanulmányokat, úgy a Bursa Hungarica ösztöndíjat egy tanévre, 10 hónapra nyerheted el. A pályázatot képzési időd szerinti utolsó tanévben is beadhatod, de abban az esetben csak öt hónapig folyósítják ösztöndíjadat. A pályázatot akkor is beadhatod, ha a pályázat benyújtásának félévében szünetel hallgatói jogviszonyod.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a pályázat beadását követő év márciusa.

Bővebben: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
 

Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja

Külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja jogcímen a kétoldalú megállapodás, illetve törvény alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató nem magyar állampolgárságú hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben résztvevő hallgatót kivéve - az oktatási és kulturális miniszter miniszteri ösztöndíjat adományoz.

A miniszteri ösztöndíjat a Központi Tanulmányi Hivatal koordinálja, számfejti.

Szakmai gyakorlati ösztöndíj

A Szakmai gyakorlati ösztöndíj a szakmai gyakorlaton való részvétel támogatására szolgál. Ebben a juttatásban az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, főiskolai szintű képzésben, egyetemi szintű képzésben vagy felsőfokú szakképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek.

Ez az ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható.

Az ösztöndíjban akkor részesülhetsz, ha:

  • a szakmai gyakorlatot az Egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesíted, és e helyen nem részesülsz kollégiumi ellátásban, valamint
  • a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke legalább 100 km.

Hírek