Működés

Szervezeti felépítés
Az Önkormányzat felépítése:

Az Önkormányzat tagjai a hallgatói önkormányzati jogokat közvetlenül, vagy közvetve - az önkormányzati testületek, képviselők, megbízottak, stb. révén - gyakorolják.  Az Önkormányzat minden tagja választói joggal rendelkezik, és az Önkormányzat bármelyik tisztségére megválasztható.  Az Önkormányzat jogait az alábbi formákban, testületeken keresztül gyakorolja:
a.) Kari Hallgatói Szavazás (továbbiakban: Szavazás);
b.) Kari Hallgatói Fórum (továbbiakban: Fórum);
c.) Kari Hallgatói Képviselet (továbbiakban: KHK).

Az Önkormányzat vezető testülete a KHK. A KHK elnöke egy személyben az Önkormányzat elnöke és tisztségviselője is. A KHK feladatainak ellátására állandó vagy munkabizottságokat hoz létre. A KHK állandó bizottságai:
a.) Kari Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: KDJB);
b.) Oktatási Bizottság (továbbiakban: OB).

A KHK 15 főből áll.  A KHK szavazati jogú tagja a Tisztújító Kari Hallgatói Szavazás szerint választott 14 hallgató valamint a KHK elnöke.

A KHK megbízottjai:

 • alelnök
 • Egyetemi Hallgatói Képviseletbe delegált tagok
 • Oktatási Bizottság vezetője
 • Kari diákjóléti Bizottság vezetője
 • Kollégiumi referens
 • Gazdasági referens
 • Rendezvényfelelős
 • Rendezvényszervező Csoport vezetője
 • Karilap-felelős
 • PR és tájékoztatási felelős
 • Öntevékeny köri felelős
 • Sportfelelős
 • Irodafelelős
 • Jegyzőkönyvvezető
 • Mentorgárda vezető
 • Instruktorgárda vezető

A KHK a hallgatókat közvetve vagy közvetlenül érintő kérdésekben állásfoglalást alakíthat ki, és azt, mint testületi véleményt, képviselheti.

Belső bizottságok

Oktatási Bizottság (OB)

 Az OB feladata az Önkormányzatra háruló egyetemi és kari szabályzatokban rögzített oktatási, tanulmányi ügyek intézése, így különösen

a.) javaslattétel a vizsgarend elfogadására, a félévközi követelmények utólagos változtatásainak elfogadására, véleményalkotás a jegyzet- és a tananyag-ellátottságról, az Oktatás Hallgatói Véleményezéséről (OHV), valamint a hallgatói információs rendszerben fellelhető információkról;

b.) javaslattétel a tanulmányi ösztöndíj osztási elveiről;

c.) elkészíti az ösztöndíjosztási táblát, illetve az ösztöndíj-korrekciós listát;

d.) javaslattétel a költségtérítéses képzésből állami finanszírozású képzésbe (és fordítva) átsorolható hallgatókról;

e.) a KHK által elvárt véleményezési, döntés-előkészítési eljárás lefolytatása;

f.) a Kar által gondozott szakokon folytatott oktatási tevékenység ellenőrzése. Az OB az ellenőrzésről jelentést készít a KHK részére, a feltárt problémákra megoldási javaslatot dolgoz ki;

g.) a Kar hallgatóit érintő – különösképpen az egyetemi és kari szabályzatokkal ellentétes eljárásból fakadó – problémák kivizsgálása;

h.) kapcsolattartás más Karok hasonló feladatokat ellátó testületeivel;

i.) a kari ZH naptár elkészítésének felügyelete.

Kari Diákjóléti Bizottság (KDJB)

 A KDJB intézi az Önkormányzatra háruló egyetemi és kari szabályzatokban rögzített szociális ügyeket, így különösen

a.) javaslatot tesz a Kari BME ösztöndíj, Közösségi ösztöndíj, valamint egyéb egyszeri támogatás elosztására;

b.) lefolytatja a KHK által elvárt véleményezési, döntés-előkészítési eljárásokat;

c.) kivizsgálja a Kar hallgatóit érintő szociális jellegű problémákat;

d.) kapcsolatot tart más Karok hasonló feladatokat ellátó testületeivel.

Kari bizottságok

Kari Tanulmányi Bizottság

 A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben a Kari Tanulmányi Bizottság (továbbiakban KTB) jár el. A KTB jogköre minden, a tanulmányi- és vizsgakérdések körébe szokásosan sorolt és jelen szabályzatban más személyhez, vagy testülethez nem rendelt ügyre kiterjed, így első fokon különösen az alábbi ügyekre:

a.) utólagos passzív félévre vonatkozó kérelmek elbírálása;

b.) átvétel esetén az átvételt a végbizonyítvány megszerzéséig rendelkezésre álló félévek számának meghatározása a;

c.) döntés az átvételről;

d.) vendéghallgatói jogviszony engedélyezése;

e.) utólagos tantárgyfelvétel, illetve leadás engedélyezése;

f.) tantárgykövetelményekben lévő számonkérések időpont egyeztetése;

g.) az előz félévekben megszerzett aláírás érvényességének megállapítása, a tantárgyfelelős véleményét kikérve;

h.) a vizsgarenddel kapcsolatban érkezett panaszok elbírálása a Kari Hallgatói Képviselet egyetértésével;

i.) vizsga engedélyezése a vizsgaidőszakon kívüli időpontban különösen indokolt esetben;

j.) kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése;

k.) méltányosság gyakorlása;

l.) az adott szakra történt felvételt megelőzően szerzett krediteket befogadtató hallgató által módosítására benyújtott kérelem elbírálása;

m.) a mintatanterv szerinti tantárgyak zárthelyi dolgozatainak ütemezése;

n.) a vizsgarend kialakítása, amennyiben a karon ezt nem a Dékáni Hivatal végzi;

o.) döntés minden olyan tanulmányokkal kapcsolatos kérdésben, amelyről a TVSZ vagy más szabályzat nem rendelkezik;

p.) keresztfélévben tanórák megtartásával induló kurzusok kijelölése;

q.) tantárgy javító céllal történ ismételt felvételére benyújtott kérelem elbírálása;

r.) más felsőoktatási intézmény hallgatója és a BME között vendéghallgatói jogviszony létesítéséről;

s.) döntés a tantárgyfelelős által a vizsgahelyek számára tett javaslatról.

Kari Tanács

 A Kari Tanács a Karnak – a Szenátus által átruházott jogkörben eljáró – döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott vezető testülete. A Kari Tanács a Kar szervezeti egységei által delegált küldöttekből áll. A tagok egyharmadát mínusz egy főt a HÖK Alapszabályában megnevezett testület delegálja, valamint ezen felül 1 főt a Doktorandusz Önkormányzat (DOK) Alapszabályban megnevezett testület delegál. A Kari Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • a GTK SzMSz kari szintű elfogadása és módosítása;
 • a kari költségvetés elfogadása és módosítása;

 • kari szintű döntés a kari szervezeti egységek létrehozásáról, átalakításáról, megszüntetéséről, valamint azok szervezeti és működési szabályzatainak elfogadása, módosítása és hatályon kívül helyezése;

 • a Kari Tanács munkatervének elfogadása (módosítása);

 • saját működésének elősegítésére szolgáló állandó-, munka- és szakbizottságok létrehozása;

 • a dékáni pályázatok véleményezése;

 • a Kar szervezeti struktúrájának kari szintű meghatározása, az intézeteken belüli egyéb szervezeti egység létesítésére, megszüntetésére vonatkozó intézeti előterjesztések, különösen az intézetek szervezetén belül létrehozandó kutatócsoportok létrehozásának engedélyezése;

 • mindazok a szenátusi hatáskörök, amelyeket a Szenátus a Karra átruház;

 • rendszeresen – de évente legalább egy alkalommal – a Kar működésének, gazdálkodásának, a Kar által kitűzött feladatok végrehajtásának áttekintése,

 • a dékáni vezetés beszámoltatása;

A Kari Tanács állandó bizottságokat és munkabizottságokat hoz létre. A bizottságok létrehozására, hatáskörére és feladatára vonatkozó részletes szabályokat a magasabb szintű jogszabályi rendelkezések és belső szabályzatok keretei között dékáni utasítás állapítja meg.

A Kari Tanács állandó bizottságai:

 • Kari Gazdasági Bizottság

 • Kari Oktatási Bizottság

 • Kari Tudományos Bizottság

Kari Kreditátvételi Bizottság

 A tantárgyak befogadásában a szakmai döntéseket a Kari Kreditátviteli Bizottság (továbbiakban KKB) hozza. A hallgató kérheti a más karon, más felsőoktatási intézményben, más képzési szinten teljesítendő felvett, vagy korábban teljesített tantárgy(ak) befogadását a kartól. A befogadásról szóló döntést az a más felsőoktatási intézményekkel meglevő, kreditátvitelre vonatkozó megállapodások figyelembevételével a KKB hozza. A bizottság a hozzá a Tanulmányi Ügyrendben meghatározott, határidőre benyújtott kérelmeket, olyan határidővel bírálja el, hogy a befogadást kérelmező hallgató a döntés figyelembevételével állíthassa össze a következő féléves tanrendjét.

Egyetemi bizottságok

Szenátus

 a) elfogadja és módosítja, vagy hatályon kívül helyezi:

- az intézményfejlesztési tervet és annak részeként a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiát,

- a képzési programot a Képzési Kódex szerint,

- az SZMR-t és a Függelékben felsorolt szabályzatokat,

- minőség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit a Humánpolitikai Szabályzatban;

b) meghatározza

- a hallgatói tanácsadás rendszerét a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatában,

- az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerét az Oktatás Hallgatói Véleményezésének Szabályzatában;

c) saját hatáskörben dönt

- az átfogó szervezeti egységek létrehozásáról, átalakításáról, megszüntetéséről jelen szabályzat megalkotása, módosítása és hatályon kívül helyezése keretében,

- a Tudományos Tanács létrehozásáról, tagjainak és elnökének megválasztásáról,

- az egyetemi hatáskörbe tartozó tagjainak delegálásáról, visszahívásáról,

- az Egyetem állandó bizottságainak és egyéb tanácsainak létrehozásáról,

- köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezéséről, a Térítési és Juttatási Szabályzat szerint,

- a doktori iskolák létesítéséről, megszüntetéséről és a doktori képzés indításáról a Doktori és Habilitációs Szabályzat szerint,

d) a fenntartó egyetértésével dönt

- fejlesztés indításáról,

- az intézmény vagyongazdálkodási tervéről,

- gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről;

e) kezdeményezi képzés indítását, illetve megszüntetését a Képzési Kódex szerint,

f) véleményezi az Egyetem átalakulását,

g) javaslatot tesz a rektori pályázati felhívás tartalmára, elbírálja a rektori pályázatokat és megválasztja a rektorjelöltet, továbbá értékeli a rektor vezetői tevékenységét a Humánpolitikai Szabályzat szerint,

h) kezdeményezheti a rektor visszahívását,

i) állandó bizottságot hoz létre a hallgatók tanulmányi, vizsga ügyeinek intézésére a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban, valamint a hallgatók szociális ügyeinek intézésére a Térítési és Juttatási Szabályzatban rögzítetten,

j) jóváhagyja a HÖK és a DOK Alapszabályt.

A Szenátus az SZMR rendelkezése alapján kizárólagos hatáskörében eljárva

a) a Költségvetési Szabályzatban foglaltak szerint elfogadja az Egyetem

- belső költségvetését, továbbá vagyongazdálkodási tervét,

- számviteli rendelkezések alapján elkészített éves költségvetési beszámolóját;

b) elfogadja üléstervét,

c) saját működésének elősegítésére – a jogszabályok előírásait figyelembe véve – bizottságokat hoz létre,

A Szenátus a Humánpolitikai Szabályzatban rendelkezik az oktatói, kutatói és vezetői pályázatok rangsorolásáról, címek, kitüntetések adományozásáról. A Szenátus dönt, jóváhagy, egyetért, véleményez minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, szabályzat, vagy szenátusi határozat a hatáskörébe utal. A Szenátus létszáma legfeljebb 28 fő. A Szenátus elnöke a rektor, aki a Szenátusnak – a kancellárral együtt – hivatalból tagja. A Szenátus tagjai – a rektor és a kancellár kivételével – választás útján nyerik el megbízatásukat.