Hírek - 2020.07.22.

Tájékoztató a koronavírus helyzetről

Kedves Hallgatók!

A koronavírussal kapcsolatos híreket és intézkedéseket ebben a hírben szedjük össze, melyet folyamatosan frissítünk az aktualitásokkal. A részletes és teljes tájékoztatás minden esetben a BME honlapján kísérjétek figyelemmel!

2020.07.22. 13:59:

1/2020. (VII. 22.) számú rektori körlevél a 2020/2021. tanév őszi félévének rendjéről:
 
 Tanulmányi foglalkozások kezdő időpontja
A közösségi közlekedés reggeli csúcsidei terhelésének mérséklése érdekében
 • tanulmányi foglalkozás 8:15 óra előtt nem kezdhető; és
 • az órarend szerinti 8:15 órakor kezdődő dupla (tripla vagy hosszabb) tanulmányi foglalkozásokat 8:30 órakor kell kezdeni és legalább egy óraközi szünetet el kell hagyni és az órarend szerinti időben be kell fejezni.
Általános védelmi intézkedések
 • Az Egyetem belső, zárt tereiben, a tanulmányi foglalkozások során különösen, az orrot és szájat egyaránt takaró maszk (sál vagy kendő) viselése kötelező.
 • A személyek közötti 1,5 méteres védőtávolság megtartása minden olyan esetben kötelező, ahol ennek fizikai feltételei fennállnak.
 • Az új koronavírus fertőzés tüneteit mutató személy az Egyetem területére nem léphet be.
Tanulmányi munka szervezésére vonatkozó intézkedések
 • A 2020/2021. tanév őszi félévében az Egyetem a tanulmányi foglalkozásokat – ellenkező döntésig – jelenléti formában szervezi és biztosítja következő pontokban foglalt eltérésekkel.
 • Minden olyan egyetemi polgár (oktató, hallgató) számára, aki kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban – kérelmére – lehetővé kell tenni a tanulmányi foglalkozások távolléti formában való megtartását (oktató), illetve kedvezményes tanulmányi rend keretében távolléti formában történő teljesítését (hallgató). Oktató esetében a kérelmet a dékán, hallgató esetében a kari tanulmányi bizottság bírálja el.
 • Szakmailag indokolt esetben, külön dékáni engedély alapján, a Kar egyes kurzusokat kizárólag távolléti oktatási formában is meghirdethet.
 • Előadás típusú tanulmányi foglalkozáson jelenléti követelmény nem írható elő, az előírt jelenléti követelmény nem alkalmazható.
 • Minden kurzus összes tanulástámogató anyagát folyamatosan naprakészen és hozzáférhetően kell tartani valamely távolléti oktatást segítő információs rendszerben (pl. Moodle, MS Teams) annak érdekében, hogy bármikor, időkiesés nélkül át lehessen állni a távolléti oktatásra.
Külföldi hallgatók idegen (angol) nyelvű képzésére vonatkozó különös szabályok
 • A Magyarországon tartózkodó és a jelenléti oktatásba bekapcsolódni képes külföldi hallgatók számára az Egyetem jelenléti oktatási formát biztosít a magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatókra vonatkozó előírások szerint.
 • Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező külföldi, de a jelenléti képzésbe bekapcsolódni nem képes hallgatók számára távolléti oktatást is biztosítani kell olyan formában, ami elősegíti mielőbbi csatlakozásukat a jelenléti oktatásba. A külföldi hallgatók esetében távolléti oktatásban az időeltolódásra figyelemmel kell lenni, így a valósidejű on-line tanulmányi foglalkozáson való részvételre hallgató nem kötelezhető.
 • Az oktatást távolléti formában megkezdő külföldi hallgatónak, amikor ezt a körülményei lehetővé teszi, csatlakoznia kell a jelenléti oktatás folyamatába.
 

2020.06.22. 17:57:

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, valamint egyes kormányrendeletek kapcsán szükséges további intézkedések

 • a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény,
 • a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet,
 • a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet,
 • a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet, és
 • az országos tisztifőorvos 2020. június 2. napján kihirdetett, a felsőoktatási intézményekben a vizsgáztatás oktatási intézményekben történő megrendezéséről, közegészségügyi- járványügyi feltételeiről szóló határozata

alapján felülvizsgálta 2020. március 9. és június 9. között hozott intézkedéseit és azokat a következők szerint módosítja:

Hatályukat vesztő intézkedések:

 • a 2020. március 9-én kelt intézkedések I. és III. szakasza;
 • a 2020. március 10-én kelt intézkedések II. és III. szakasza;
 • a 2020. március 11-én kelt intézkedések II. és III. szakasza;
 •  a 2020. március 26-án kelt intézkedés;
 • a 2020. március 29-én kelt intézkedés;
 • a 2020. május 17-én kelt intézkedés; és
 • a 2020. május 18-án kelt intézkedések I. szakasz 1-3. pontja.

Hallgatók belépése az Egyetem területére, egyes tanulmányi cselekmények

 • Hallgató az Egyetem területére beléphet. Az Egyetem területén a 1,5 méteres védőtávolságot meg kell tartani, ajánlott a szájat és orrot takaró maszk, sál vagy kendő viselete.
 • Tanulmányi teljesítményértékelési cselekmények (különösen: vizsga, szigorlat) kizárólag távolléti formában, információs rendszerek útján tarthatók.
 • Jelenléti záróvizsgák során a 2020. május 18-i intézkedések, valamint az országos tisztifőorvos 2020. június 2. napján kihirdetett, a felsőoktatási intézményekben a vizsgáztatás oktatási intézményekben történő megrendezéséről, közegészségügyi- járványügyi feltételeiről szóló határozatának megfelelően kell eljárni.

Kollégiumok látogatása

Mindaddig, amíg jogszabály vagy hatóság a kollégiumok látogatásának és használatának részletes szabályait meg nem állapítja, a Martos Kollégium kivételével az Egyetem kollégiumai hallgatók által nem látogathatók, nem használhatók.

 

2020.05.18. 23:06:

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendeletben foglaltakkal kapcsolatos, az Egyetem egyes működési tevékenységét érintő intézkedések

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetése elkötelezett az Egyetem teljes megnyitása és az Egyetemen szokásos munkarend visszaállítása iránt. Ugyanakkor ezt a nyitást fokozatosan, a lehetséges egészségügyi kockázatokat alacsony szinten tartva, az időközben szerzett tapasztalatokra építve valósítja meg. Ezen fokozatos nyitási program első lépését alkotják ezen intézkedések.

Belépés az intézmény területére, tartózkodás az intézmény területén

 • Az Egyetem területére hallgató – a doktorandusz hallgatót, valamint a 2. és 3. pontban foglalt hallgatói kört kivéve – nem léphet be.
 • A hallgató kérelmére, az anyakara szerinti dékán engedélyével a képzést lezáró dolgozatának (szakdolgozat, diplomamunka) készítéséhez szükséges, kizárólag az Egyetem területén, az Egyetem eszközeivel teljesíthető cselekmények (pl. laboratóriumi mérés, kísérlet, vizsgálat, gyártás) elvégzése érdekében az Egyetem területére beléphet.
 • A nemzetközi együttműködésben megvalósuló képzés hallgatója – a külföldi partnerintézmény előírásai alapján – vizsga, szigorlat teljesítése érdekében az Egyetem területére beléphet. Az így szervezett vizsgán, szigorlaton a védelmi intézkedések betartásáról és ellenőrzéséről a dékán gondoskodik.
 • Az Egyetem területére az Egyetemen foglalkoztatott személy – a 65. életévét betöltött személy kivételével – beléphet.
 • Az Egyetem területén a 1,5 méteres védőtávolság megtartása kötelező.

A felvételi cselekmények

 • Mesterképzési szak felvételi eljárásában a jelentkező személyes jelenlétét igénylő cselekmény nem tartható. Jelentkező az Egyetem területére nem léphet be.
 • Az általános felsőoktatási felvételi eljárás részeként szervezett alkalmassági vizsga során személyes jelenlétet igénylő cselekmény nem tartható. Jelentkező az Egyetem területére nem léphet be.

Vizsgák, szigorlatok

 • A vizsgákat, szigorlatokat (a továbbiakban együttesen: vizsgák) a Koordinációs Bizottság korábbi intézkedéseinek megfelelően – figyelemmel az Egyetemi Tanulmányi Bizottság irányelveire– távolléti formában, információs rendszerek útján kell megszervezni és lebonyolítani.
 • A távolléti formában történő vizsgaszervezés indoka, hogy a védelmi rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kollégiumok látogatása továbbra is tilos, így a több ezer fő távollakó hallgató részére – figyelemmel az utazási időre és szálláslehetőség hiányára – egyébként is távolléti formában kell biztosítani a vizsgalehetőséget. Az egyenlő elbánás és azonos teljesítményértékelési módszer alkalmazásának követelménye alapján egységesen minden hallgató távolléti formában tehet vizsgát.

Záróvizsgák

 • A záróvizsgát távolléti formában, információs rendszerek útján kell megszervezni és lebonyolítani.
 • A záróvizsga kivételesen – kizárólag a hallgató kérelme alapján, ha esetében az információs rendszerek útján történő vizsga feltételei nem biztosítottak – az Egyetem területén jelenléti formában is megszervezhető. Hallgató, volt hallgató személyes jelenlétét igénylő záróvizsgára nem kötelezhető és nem kérhető, ugyanakkor hallgató személyes jelenlét útján történő záróvizsgára vonatkozó kérése nem utasítható el. Oktató kizárólag önkéntes választása esetén vesz részt személyes jelenlétét igénylő záróvizsgán.
 • A záróvizsga lebonyolításának részletes kari szabályait a jogszabályok, az egyetemi szervezetszabályozók és a jelen intézkedések keretei között a dékán állapítja meg.

 

2020.04.30. 12:52:

A Koordinációs Bizottság – az Egyetemi Sportbizottság javaslatára – a 2020. április 9. napján kelt intézkedésének IV. szakaszában foglaltakra figyelemmel a következő intézkedést hozza:

A 7/2018. (VI. 29.) számú Rektori-Kancellári közös utasítás 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott térítési díj az 5/14-ed részére, azaz 2 150 Ft-ra csökken. A fizetési kötelezettségét korábban már teljesítő hallgató részére az Egyetem a befizetett és a jelen intézkedés szerint előírt szolgáltatási díjak különbözetét 2020. július 1. napjáig a hallgató gyűjtőszámlájára visszautalja.

 

2020.04.24. 16:40:

Az Egyetemi Tanulmányi Bizottság irányelveket dolgozott ki a távoktatás kapcsán. A teljes nyilatkozatot itt találjátok, a leglényegesebb pontokat pedig az alábbiakban:

 • A TVSz 127. § (6)-(9) bekezdés szerinti betekintés lehetőségét az információs rendszerek útján végzett írásbeli teljesítményértékelések során is biztosítani kell. 
 •  A teljesítményértékelésekhez tartozó személyazonosítás során
  • azt kell vélelmezni, hogy az információs rendszerbe az a hallgató jelentkezett be, aki erre jogosult és aki a teljesítményértékelésre kötelezett, ellenkező bizonyítására az oktató kötelezett;
  • arckép mutatására (videokapcsolat fenntartására) kizárólag szóbeli teljesítményértékelésen kötelezhető a hallgató, de erről a hallgatót előzetesen tájékoztatni kell; a hallgató jelezheti, hogy e feltételnek nem tud eleget tenni, mely esetben a teljesítményértékelésre más, képi azonosítást nem igénylő eljárást kell felkínálni;
  • hallgatótól nem kérhető az arcképen kívül más képi felvétel (pl. környezetének képe) bemutatása;
  • hallgató nem kötelezhető pontos tartózkodási helyének megadására; e) személyazonosító okmányról felvétel nem készíthető;
  • az információs rendszer működési sajátosságai, problémái (pl. akadozó vagy időként megszakadó jelátvitel) a hallgató hátrányára nem értékelhetők
 • Tanulmányi cselekmény (előadás, gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat, konzultáció, teljesítményértékelés, szóbeli vagy írásbeli vizsga, szigorlat) sem kép-, sem hang-, sem együttes kép- és hangfelvétel útján nem rögzíthető. A tanulmányi cselekmény kép-, illetve hangfelvételének rögzítési tilalma nem zárja ki, hogy az oktató saját előadásáról, gyakorlatáról felvételt készítsen és azt a hallgatók számára hozzáférhetővé tegye.
 • Ha jogszabály vagy a Koordinációs Bizottság eltérően nem rendelkezik, a tanévet a 2019/2020-as tanév időbeosztásáról szóló 4/2018. (XII. 18.) számú Rektori Utasítás szerint kell befejezni, figyelemmel a Koordinációs Bizottság 2020. március 16. napján kelt intézkedéseinek 13. pontjában foglaltakra.
 • A záróvizsga-bizottság szabályosan összeállítottnak minősül és nem vezet a záróvizsga érvénytelenségéhez, ha a záróvizsga-bizottság elnökből és további egy tagból áll. Az elnök és tag közül az egyik legalább egyetemi docens vagy egyetemi tanár.
 • Záróvizsga veszélyhelyzetben elsődlegesen távolléti módon, információs rendszer útján bonyolítható le. Kivételesen – a járványügyi intézkedések, az emberi élet és egészség védelmére vonatkozó előírások betartása mellett, a hallgató önkéntes választása alapján, ha a távolléti vizsgához a technikai feltételek nem biztosíthatók – a szakot gondozó kar jelenléti záróvizsgát is szervezhet
 • A záróvizsga tantárgyankénti szóbeli vizsgarészében felkészülési időt – összhangban a TVSz 118. § (2) bekezdésében foglaltakkal – a vizsga jellegéhez igazodóan nem kell biztosítani.
 • A 2019/2020. tanév tavaszi félév szorgalmi időszakában vagy a félévet követő nyári időszakban teljesítendő szakmai gyakorlat követelmény teljesítése kapcsán az illetékes oktatási szervezeti egység az eddig szokásos módon a szakmai gyakorlatot megszervezi, illetve a megszervezéshez segítséget nyújt az érintett hallgatónak. A veszélyhelyzetben, valamint ahhoz kapcsolódóan
  • amennyiben a hallgató a szakmai gyakorlat teljesítését a tavaszi félévben vagy azt követően megkezdte, de az neki nem felróható okból nem fejeződött be, a szakmai gyakorlatot teljesítettnek kell tekinteni, ennek hiányában
  • a hallgató munkatapasztalatát (korábbi munkavégzés, egyéb szakmai, gyakorlati tapasztalat) a kreditelismerés szabályai szerint a kreditátviteli bizottság szakmai gyakorlatként elismeri, ennek hiányában
  • ha a 2019/2020. tanév tavaszi féléve nem utolsó a hallgató tanulmányai során, az illetékes oktatási szervezeti egység egyetemi gyakorlóhelyen a 2020/2021. tanév őszi félének szorgalmi időszakára szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít a hallgatónak, ennek hiányában
  • a szakmai gyakorlatot teljesítettnek kell elismerni. 
 • Az utólagos, kérelemre történő nem saját hibás tantárgy- és kurzusfelvétel és leadás lehetősége 2020. április 19. napjával megszűnik, ezt követően tantárgyat, kurzust leadni vagy felvenni csak méltányosság keretében lehet. 

2020.04.09. 14:04:

A Koordinációs Bizottság a járványügyi veszélyhelyzet fennállása alatt a hallgatók által befizetendő díjak kapcsán alkalmazandó eljárásokat a térítési és juttatási szabályzat egyes rendelkezéseitől eltérően a következők szerint szabályozza:

Általános rendelkezések:

 • A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt a Térítési és Juttatási Szabályzat hallgatói befizetési kötelezettségek tekintetében a jelen intézkedések szerinti eljárásrend alkalmazandó
 • A 2020. március 11-i, vagy azon túli befizetési határidővel rendelkező díjtételek esetében a TJSZ. 2. melléklet 1. § (2) bekezdésében megjelölt késedelmi különeljárási díjat az Egyetem nem érvényesíti, amennyiben a hallgató a lejárt tartozását legkésőbb 2020. április 15-ig teljesíti.
 • 2020. április 15-ét követően a késedelmi különeljárási díjak a szokásos rend szerint kerülnek kivetésre.

Kollégiumi térítési díjak

 • A TJSZ 11. § paragrafusában megjelölt kollégiumi díjat 2020. április hónaptól kezdődően csak azon magyar állampolgárságú hallgatóknak kell befizetniük, akik a veszélyhelyzet ellenére is jogosultak maradtak a kollégiumi bentlakásra. Az ő esetükben április hónaptól a TJSZ 1. sz. mellékletében található táblázat szerinti II. kategóriás kollégiumi díjak az alkalmazandók.
 • Az 1. pont hatálya alá nem tartozó hallgatóknak a korábban a Neptun rendszerben kivetésre került kollégiumi díjbefizetési kötelezettségei törlésre kerülnek.
 • A 2020. április, vagy azt követő hónapok fizetési kötelezettségét korábban már teljesítő hallgatók részére az egyetem a befizetett kollégiumi díjakat visszautalja jelen utasítás hatályba lépést követő 15 napon belül.
 • A kollégiumi kiköltözési határidőt (2020. március 16.) megelőzően keletkezett egyéb kollégiumi szolgáltatási díjak befizetése alól a hallgatók nem mentesülnek.
 • A 2020. március hónapra vonatkozó kollégiumi díjak tekintetében az alábbi összegeket kell alkalmazni, és az aktív tételek esetében a befizetési határidő április 15-re módosul:

 

Március havi térítési díj állami ösztöndíjas hallgatóknak

Március havi térítési díj önköltséges hallgatóknak

Március havi térítési díj kollégiumi vezető mentoroknak

I. kategória

4 660,-

10 485,-

4 660,-

II. kategória

5 825,-

11 650,-

5 825,-

 • Azon hallgatók részére, akik a március havi kollégiumi díjat korábban már teljesítették, az Egyetem az 5. pontban megjelölt díjakhoz mért befizetési különbözetet visszautalja jelen utasítás hatályba lépését követő 15 napon belül.
 • A külföldi állampolgárságú kollégiumi hallgatók esetében a kollégiumból időközben hivatalosan kiköltöző hallgatóknak a továbbiakban nem jelentkezik kollégiumi díj befizetési kötelezettségük. A Martos kollégiumba átköltöző külföldi állampolgárságú hallgatók a továbbiakban a Martos kollégium díját kötelesek fizetni.

Önköltségi díj

A TJSZ. 10. § szerinti önköltségi díj megfizetésére vonatkozó rendelkezések továbbra is érvényben maradnak azzal a megkötéssel, hogy a TJSZ. 10. § (6) bekezdésben megjelölt befizetési határidő módosítására vagy részletfizetésre, illetve a (9) bekezdésben megjelölt utólagos félév passziválására irányuló kérvényeket a veszélyhelyzet miatt fennálló különös körülmények miatt a 2020. tavaszi félévben a félév végéig van lehetősége leadniuk a hallgatóknak.

Egyéb szolgáltatási és különeljárási díjak

 • Minden további, a jelen intézkedés I.-III. szakaszban fel nem sorolt díjfizetési tétel esetében továbbra is a TJSZ vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • A szolgáltatási díjak esetében a szolgáltatást nyújtó (átfogó) szervezeti egységnek törekednie kell arra, hogy amennyiben a hallgató az adott szolgáltatást a veszélyhelyzetet megelőzően megrendelte, de azt a veszélyhelyzet miatt nem, vagy csak részben tudta igénybe venni, úgy a veszélyhelyzet megszűnését követően a hallgató külön díjfizetési kötelezettség nélkül tudja azt igénybe venni. A szolgáltatási díjat vissza kell fizetni azon hallgatóknak, akik a jogviszonyuk megszűnése okán később nem tudják pótlólag igénybe venni az adott szolgáltatást.

Záró rendelkezések

 • Ez az intézkedés 2020. április 9. napján lép hatályba.
 • Jelen intézkedések a Kormány által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napon hatályát vesztik.

2020.03.31. 12:43:

2020. március 30. napjától a következő intézkedéseseket vezeti be:

 • hallgató – ide értve a doktoranduszt is – az Egyetem területére nem léphet be, akkor sem, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll az Egyetemmel;
 • 65. életévét betöltött személy nem léphet az Egyetem területére, akkor sem, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll az Egyetemmel.

2020.03.27. 10:23:

 • A hatályát veszítő 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § b) pontja tiltja meg a hallgatók belépését a felsőoktatási intézmény területére, így ennek hatályon kívül kerülése miatt hétfőtől már nem lesz jogszabályi korlátozás. A járványügyi védekezés kapcsán azonban továbbra sem kívánatos az Egyetem megnyitása.
 • A Koordinációs Bizottság a 2020. március 11-én kelt intézkedéseiben – jelen helyzetben különösen annak II./1./a. pontjában – foglaltakat hatályában továbbra is fenntartja, így hallgató akkor sem léphet az Egyetem területére, ha a kormányrendelet – átmenetileg – hatályon kívül kerül.
 • Az Egyetemen az oktatás 2020. március 30. napjától továbbra is távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben folyik.
 • A 2020. március 9-i intézkedések I. szakasz 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: „1. Mindazon Műegyetemi polgárok, akik külföldön jártak vagy olyan személlyel kerültek kapcsolatba, aki igazoltan fertőzött vagy hatósági kötelezés alapján karanténban van, hazaérkezésüktől, illetve a fertőzött vagy karanténban lévő személlyel történt utolsó érintkezésüktől számítva két hétig vonuljanak otthoni karanténba, a más személyekkel való közvetlen érintkezést a feltétlenül szükséges minimális szintre korlátozva, a közösségi érintkezést kerülve.”

2020.03.23. 12:15:

A tanulmányi munka szervezésére vonatkozó további rendelkezések:

 • A távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben – a Koordinációs Bizottság 2020. március 16-i intézkedései szerint – információs rendszerek alkalmazásával kell a tanulmányi cselekményeket lebonyolítani. Ebben a munkarendben a tanulmányi és vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSz) rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha az a veszélyhelyzetben a fokozott járványügyi védekezés kapcsán a Koordinációs Bizottság intézkedéseivel nem ellentétes.
 • Ha a Koordinációs Bizottság intézkedésében a TVSz-ben előírtaktól eltérően rendelkezik, eltérő magtartási szabályt állapít meg, akkor az intézkedések szerint kell eljárni és a TVSz-ban foglalt előírásoktól az adott esetben el kell tekinteni, el kell térni.
 • A tanulmányi munkát, a tanulmányi teljesítmény értékelését úgy kell megszervezni, hogy a hallgató az előírt tanulmányi kötelezettségeinek ütemezetten eleget tudjon tenni.
 • Azon tanulmányi teljesítményértékelés, amelynek eredményét az adott tantárgy érdemjegyének megállapításakor nem veszik figyelembe és csak a vizsgára bocsáthatóság feltétele, elhagyható. Ebben az esetben minden, a kurzust felvett hallgató vizsgára bocsátható („Aláírva” aláírásbejegyzést szerez a tantárgyból).
 • Ha a tantárgy jellege, célja, illetve tanulási eredményei lehetővé teszik, összegző teljesítményértékelés (pl. zárthelyi dolgozat) helyett részteljesítmény értékelés (házi feladat) alkalmazható. A módosításról a hallgatókat előzetesen értesíteni kell, a részteljesítmény értékelés benyújtására legalább tizenöt napos határidőt kell megállapítani.
 • A távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben a TVSz személyazonosság igazolására vonatkozó [136. §] rendelkezései nem alkalmazhatók.

Kiegészítés:

A TVSz személyazonosság igazolására vonatkozó [136. §] rendelkezése a következő:

[Személyazonosság igazolása]
(1) A szorgalmi és a vizsgaidőszakban végzett tanulmányi teljesítményértékelés során az oktató köteles a lehető legnagyobb gondossággal eljárni és megfelelő felügyeletet biztosítani, valamint utólagos ellenőrzést végezni a tanulmányi követelmények szabályszerű teljesítése érdekében.
(2) A hallgató személyes megjelenését igénylő tanulmányi teljesítményértékelés (zárthelyi dolgozat, írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsga, szigorlat, szóbeli beszámoló stb.) során, a záróvizsgát is ide értve, az oktató köteles ellenőrizni a hallgató személyazonosságát.
(3) Az írásbeli, gyakorlati és szóbeli tanulmányi teljesítményértékelés során a hallgató személyazonosságát bármely, személyazonosság igazolására alkalmas arcképes okmánnyal (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) vagy diákigazolvánnyal igazolhatja. Az oktató a személyazonosításra használt igazolvány sorszámát a feladatlapra, dolgozatra, illetve a vizsgalapra felírhatja. Ha a hallgató nem tudja a személyazonosságát igazolni, úgy nem vehet részt a tanulmányi tel- jesítményértékelésen. Az oktató felszólítására a beadott munkát sajátkezű aláírással kell ellátni.
 

2020.03.16. 15:15:

A tanulmányi munka szervezésére és a tavaszi félév rendjére vonatkozó rendelkezések legfontosabb pontjai:

 • 2020. március 23. napjától az Egyetem távoktatási munkarendre áll át mindaddig, amíg a Kormány a veszélyhelyzetet meg nem szünteti vagy más intézkedést nem rendel el.
 • A március 23. napjával kezdődő hét páros (6.) oktatási hét
 • A 2019/2020-as tanév rendjéről szóló rektori utasítás szerint – 2020. április 14-17. közötti időszakra meghirdetett – tavaszi szünet 2020. március 16-20-ra kerül, így a 2020. április 14-17. időszak tanítási időszaknak minősül
 • A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében a rendkívüli szünetek – az oktatási hetek átrendezése – okozta szükségszerű változások kivételével az eredeti rend szerint kell a tanulmányi munkát ütemezni.
 • A hallgatók számára minden felvett tantárgyból lehetővé kell tenni annak teljesítését, a kredit megszerezhetőségét. A felvett tantárgyról hallgató csak kifejezett kérésére, tanulmányi rendszerben benyújtott kérelem alapján törölhető.
 • A külföldi részképzésben (például Erasmus program) részt vevő magyar hallgató – tekintettel az európai helyzetre – időbeli korlátozás, és külön díj megfizetése nélkül felvehet egyetemi tantárgyakat és kísérletet tehet azok teljesítésére.
 • A távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben
  • a tanulmányi foglalkozásokat információs rendszerek alkalmazásával, a félév eredeti ütemezése szerint kell biztosítani annak érdekében, hogy az hallgatói oldalról folyamatosan követhető, feldolgozható és befogadható legyen;
  • az évközi tanulmányi teljesítményértékeléseket az eredeti ütemezés szerint kell lebonyolítani; teljesítményértékelések nem vonhatók össze, nem alkalmazhatók koncentráltan;
  • a hallgatók folyamatos előrehaladását segítendő, az információs rendszerek alkalmazásával biztosított oktatási programba további ellenőrzési, visszajelzési pontokat, diagnosztikus értékeléseket kell beiktatni, melyek eredménye a tanulmányi teljesítmény értékelésében (érdemjegy megállapításában) csak akkor vehető figyelembe, ha azt a hallgató sikeresen teljesítette
 • A rendes munkarendben a hallgató személyes közreműködését igénylő tanulmányi cselekményeket információs rendszerek alkalmazásával kell alternatív módon megoldani.
 • A sikertelen vagy nem teljesített évközi tanulmányi cselekmények ismétlésére, javítására, pótlására a tanulmányi teljesítményértékelési tervben meghatározott lehetőségeken túl, még további egy, díjmentes lehetőséget kell biztosítani a vizsgaidőszak tizedik napjáig. A tantárgykövetelményben az ismétlések, javítások, pótlások számának korlátozására vonatkozó előírások a jelen helyzetben nem alkalmazhatók.
 • A vizsgákat, szigorlatokat a 2019/2020-as tanév rendjéről szóló rektori utasítás szerinti vizsgaidőszakra kell meghirdetni a következők szerint:
  • vizsgát, szigorlatot információs technológiák felhasználásával kell lebonyolítani;
  • a kötelezően meghirdetendő vizsgák, szigorlatok száma a vizsgaidőszakban legalább hetente kettő;
  • kombinált vizsga esetén a szóbeli részvizsga – ide értve a szigorlat szóbeli részét – elhagyható;
  • külön engedély nélkül, a hallgató kérésére a vizsgaidőszak utáni két hétben további – halasztott – vizsga, szigorlat is meghirdetendő.
 • A felvételi elbeszélgetések, felvételi vizsgák, záróvizsgák lebonyolításának rendjéről később ad tájékoztatást a Koordinációs Bizottság.
 • A doktori képzéshez és doktori fokozatszerzéshez kapcsolódó cselekmények – komplex vizsga, doktori védés – további intézkedésig nem tarthatók.

2020.03.16. 13:50:

A kollégiumi kiköltözéssel kapcsolatos március 14-én közzétett tájékoztatót az Egyetem Koordinációs Bizottsága a 2020. március 16-i hatállyal az alábbi intézkedésekkel egészíti ki:

 • A kötelező kiköltözésre a hallgatóknak 2020. március 16. hétfő éjféligig van lehetősége.
 • A kollégiumi szobákban hagyott személyes tárgyak becsomagolását és elszállítását a kollégium munkatársai – a Hallgatói Képviseletek közreműködésével – kedd reggel kezdik meg.
 • Azon hallgatók, akik a hétfői kiköltözési határidőt már előre láthatólag nem fogják tudni betartani, kérjük minél előbb, de legkésőbb március 16. hétfő 14:00 óráig jelezzék ezt a covid19info@mail.bme.hu e-mail címen „kollégium kiköltözés (kedd)” tárggyal. Ezen hallgatók számára – amennyiben megfelelő indokkal rendelkeznek – korlátozott számban, de biztosítani tudjuk a személyes tárgyak kedd délelőtti elszállítását is. Az erről szóló egyéni engedélyekről ugyanezen e-mail címen legkésőbb hétfő 22:00-ig visszajelzést kapnak az érintettek.
 • Akik sem a hétfői napon, sem a fent említett módon kedd délig nem tudják megoldani a személyes tárgyaik elszállítását, kérjük, a covid19info@mail.bme.hu email címen „kollégium csomagolás (hozzájárulás)” tárggyal mielőbb jelezzék ezáltali hozzájárulásokat a szobákban hagyott személyes tárgyaik egyetemi tároló helyiségekbe történő elszállításához.
 • A gyors ügyintézés érdekében kérjük, hogy minden igénylésben külön tüntessék fel a nevüket, NEPTUN kódjukat, az érintett kollégium nevét, valamint a szobaszámukat.

2020.03.15. 9:37:

Amennyiben meghatalmaznátok valakit a kollégiumi kiköltözésre, a következő formanyomtatvány kitöltésével megtehetitek:

Meghatalmazás sablon
 

2020.03.14. 21:45:

Az Operatív Törzs mai döntése alapján a Koordinációs Bizottság a következő intézkedéseket hozza:

 • A kollégiumokból teljes körűen ki kell költözni és azokat ki kell üríteni. Kollégiumi lakó minden, a kollégiumban tárolt személyes használati tárgyát és egyéb tulajdonát köteles a kollégiumból haladéktalanul elszállítani. A kollégiumban hagyott tárgyakért az Egyetem nem vállal felelősséget.
 • A teljeskörű kiköltözés során – a veszélyhelyzetre tekintettel – az ilyenkor szokásos szobaleltárt és szobaátvételt nem kell elvégezni.
 • A kiköltözéskor a kiköltöző kollégista köteles leadni a kollégium gondnokságán, vagy a kollégiumban tartózkodó bármely mentornál a szobájához tartozó kulcsot, illetve a belépőkártyáját.
 • A kötelező kiköltözés 2020. március 15. napján (vasárnap) 8:00 órával veszi kezdetét minden kollégiumban.
 • A kiköltözést követően a kollégiumi alkalmazottak az összes kollégiumban szobaellenőrzést tartanak. A szobákban talált személyes tárgyakat – szobánként elkülönítetten, lezárt csomagban – egy erre kijelölt raktárhelyiségben helyezik el további megőrzésre. A megőrzésre elhelyezett személyes tárgyakat csak előzetes személyes egyeztetést (személyazonosítást) követően vehet át annak tulajdonosa.

A külföldi állampolgárságú vagy rektori méltányosságban részesült hallgatóknak a kiköltöztetést követően át kell költözniük a Martos kollégiumba. Az ezzel kapcsolatos részeletes eljárásról az érintettek külön értesítést kapnak.

2020.03.12. 17:08:

Kollégiumokra, kollégistákra vonatkozó rendelkezések

 • A magyar állampolgár kollégistáknak 2020. március 13. napján a nap végéig el kell hagyniuk a kollégiumokat és otthonukba vissza kell térniük. A nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett.
 • Fenntartói rendelkezés alapján magyar állampolgár kollégistának a rektor – méltányosságból, ha nincs hova hazatérnie – engedélyezheti a kollégiumban történő lakhatást 2020. március 14. napjától. A kollégista kollégiumban maradását a központi covid19info@mail.bme.hu címre benyújtott kérelemben kérheti. A kérelem benyújtásától függetlenül a kollégiumot el kell hagyni.
 • A kollégiumban 2020. március 14. 0:00 órától kizárólag az ott külön engedély alapján lakhatásra jogosult magyar állampolgárságú hallgató, doktorandusz, valamint külföldi hallgató, doktorandusz tartózkodhat. Kollégiumi lakó a kollégium területén vendéget nem fogadhat.
 • A kollégiumokban közösségi rendezvények, események nem tarthatók.

2020.03.12. 14:30:

 • Magyarország Kormánya 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Koordinációs Bizottság a kormányrendelet és a fenntartó tájékoztatása alapján 2020. március 11. 19:00 órai hatállyal a következő intézkedéseket lépteti életbe:
  • Az Egyetemen a rendes oktatási tevékenység 2020. március 12. 0:00 órától határozatlan ideig a következők szerint felfüggesztésre, illetve átszervezésre kerül:
   • 2020. március 12. (csütörtök) és 13. (péntek) rendkívüli rektori tanítási szünet
   • 2020. március 16-20. közötti időszak: tavaszi szünet
   • 2020. március 23. napjától kezdődően rendkívüli munkarendben, távoktatási módszerekkel (fejlett technológiák, információs rendszerek útján) folytatandó az oktatási tevékenység
   • A vészhelyzetre tekintettel a tavaszi félév 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbításra kerül
  • 2020. március 12. 0:00 órától:
   • hallgató – ide nem értve a doktoranduszt – nem léphet az Egyetem területére
   • a magyar állampolgár vagy Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező kollégistának a kollégiumot haladéktalanul el kell hagynia és haza kell térnie állandó lakóhelyére
   • külföldi kollégista hallgató továbbra is a kollégiumban maradhat, ha hazaköltözése jelenleg nem megoldható
  • Hallgató bármely a tanulmányaival összefüggő ügyet kizárólag elektronikus úton intézhet

A részletes tájékoztatást továbbra is ezen a linken éritek el.

A KTH ügyfélfogadásával kapcsolatban pedig ezen a linken tájékozódhattok.

2020.03.10. 19:30: 

 • Az Egyetem a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos tájékoztatás céljára létrehozta a covid19info@mail.bme.hu elektronikus levélcímet. E címen a Műegyetem bármely polgára tájékoztatást kérhet, bejelentést tehet.
 • A fenntartótól érkezett, az érintett hallgatói kör felmérése, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, továbbá a fokozott járványügyi védekezéssel összefüggésben, az adatok egységes gyűjtése és kezelése céljából a tanulmányi rendszerben (NEPTUN) létrejön a 088 COVID-19 elnevezésű kérelem
 • "A járványügyi szempontból különösen magas kockázattal járó – jellemzően 50 főt meghaladó résztvevőjű – tömegrendezvények nem tarthatók meg, azok lebonyolítására a szervezőknek új időpontot kell meghatározni" - Mely alapján a megszokott időpontban nem kerül megrendezésre: Kari Sportnap, Kari Hallgatói Napok 
 • Az 50 főt meghaladó rendezvény körébe nem érthetők az e létszámot esetlegesen meghaladó tanulmányi foglalkozások (pl. előadás), azokat az
  órarend szerint, az adott helyzetnek megfelelően (esetleg fejlett technológiák alkalmazásával) meg kell tartani.
 • Az előadásokon és gyakorlati foglalkozásokon a jelenléti, részvételi követelmények további intézkedésig nem ellenőrizhetők, azokat a hallgató részéről teljesítettnek kell tekinteni.

2020.03.10. 12:30: BME vezetése a fertőzéssel összefüggő járványügyi védekezés érdekében több intézkedésről döntött. Ezekről az alábbi linken kaptok részletes tájékoztatást, de kiemeltük a legfontosabb pontjait:

 • A járványügyi védekezéssel kapcsolatos tevékenységek összehangolt megvalósítása és a szükséges döntések előkészítése érdekében az Egyetem Koordinációs Bizottságot hozott létre
 • A Műegyetem polgárai részére az Egyetem a www.bme.hu központi honlapon, egyes esetekben közvetlenül a tanulmányi rendszeren keresztül nyújt átfogó tájékoztatást a járványügyi védekezéssel kapcsolatos teendőkről. A Koordinációs Bizottság döntéseinek minden Műegyetemi polgár köteles eleget tenni.
 • Azon Műegyetemi polgárok, akik az elmúlt 14 napban a COVID-19 vírus által érintett területen (különösen, de nem kizárólag: Kína, Dél-Korea, Irán, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Egyesült Államok) jártak vagy olyan személlyel kerültek kapcsolatba, akik a megnevezett országban jártak az elmúlt 14 napban a hazaérkezésük napjától számított két hétig vonuljanak otthoni karanténba
 • Kövessétek figyelemmel és tartsátok be a https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/526-tudnivalok-roviden és a https://koronavirus.gov.hu honlapon közzétett, a megelőzést, védekezést, gyógykezelést szolgáló tudnivalókat és erre figyelmeztessétek egymást is
 • Azok, akik a fenti pontok betartása, vagy hatósági kötelezés miatt tanulmányi foglalkozást mulaszt el, e távolmaradást a TVSz hiányzásokra, kötelező jelenlétre, részvételre vonatkozó rendelkezései szerint úgy kell tekinteni, hogy az előírt tanulmányi foglalkozás jelenléti, részvételi kötelezettségeit teljesítette. A hallgató orvosi vagy más igazolás bemutatására nem kötelezhető. A távolmaradást a tanulmányi rendszerben erre célra létrehozott kérelem, ennek hiányában az „Egyéb kérések” kérelem útján jelenthető be.

A tömegrendezvényeket érintő rendelkezésekkel kapcsolatban:


Utoljára szerkesztve: 2020.07.22. 13:59