Hírek - 2020.03.31.

Tájékoztató a koronavírus helyzetről

Kedves Hallgatók!

A koronavírussal kapcsolatos híreket és intézkedéseket ebben a hírben szedjük össze, melyet folyamatosan frissítünk az aktualitásokkal.

2020.03.31. 12:43:

2020. március 30. napjától a következő intézkedéseseket vezeti be:

 • hallgató – ide értve a doktoranduszt is – az Egyetem területére nem léphet be, akkor sem, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll az Egyetemmel;
 • 65. életévét betöltött személy nem léphet az Egyetem területére, akkor sem, ha foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll az Egyetemmel.

2020.03.27. 10:23:

 • A hatályát veszítő 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4. § b) pontja tiltja meg a hallgatók belépését a felsőoktatási intézmény területére, így ennek hatályon kívül kerülése miatt hétfőtől már nem lesz jogszabályi korlátozás. A járványügyi védekezés kapcsán azonban továbbra sem kívánatos az Egyetem megnyitása.
 • A Koordinációs Bizottság a 2020. március 11-én kelt intézkedéseiben – jelen helyzetben különösen annak II./1./a. pontjában – foglaltakat hatályában továbbra is fenntartja, így hallgató akkor sem léphet az Egyetem területére, ha a kormányrendelet – átmenetileg – hatályon kívül kerül.
 • Az Egyetemen az oktatás 2020. március 30. napjától továbbra is távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben folyik.
 • A 2020. március 9-i intézkedések I. szakasz 1. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: „1. Mindazon Műegyetemi polgárok, akik külföldön jártak vagy olyan személlyel kerültek kapcsolatba, aki igazoltan fertőzött vagy hatósági kötelezés alapján karanténban van, hazaérkezésüktől, illetve a fertőzött vagy karanténban lévő személlyel történt utolsó érintkezésüktől számítva két hétig vonuljanak otthoni karanténba, a más személyekkel való közvetlen érintkezést a feltétlenül szükséges minimális szintre korlátozva, a közösségi érintkezést kerülve.”

2020.03.23. 12:15:

A tanulmányi munka szervezésére vonatkozó további rendelkezések:

 • A távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben – a Koordinációs Bizottság 2020. március 16-i intézkedései szerint – információs rendszerek alkalmazásával kell a tanulmányi cselekményeket lebonyolítani. Ebben a munkarendben a tanulmányi és vizsgaszabályzat (a továbbiakban: TVSz) rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha az a veszélyhelyzetben a fokozott járványügyi védekezés kapcsán a Koordinációs Bizottság intézkedéseivel nem ellentétes.
 • Ha a Koordinációs Bizottság intézkedésében a TVSz-ben előírtaktól eltérően rendelkezik, eltérő magtartási szabályt állapít meg, akkor az intézkedések szerint kell eljárni és a TVSz-ban foglalt előírásoktól az adott esetben el kell tekinteni, el kell térni.
 • A tanulmányi munkát, a tanulmányi teljesítmény értékelését úgy kell megszervezni, hogy a hallgató az előírt tanulmányi kötelezettségeinek ütemezetten eleget tudjon tenni.
 • Azon tanulmányi teljesítményértékelés, amelynek eredményét az adott tantárgy érdemjegyének megállapításakor nem veszik figyelembe és csak a vizsgára bocsáthatóság feltétele, elhagyható. Ebben az esetben minden, a kurzust felvett hallgató vizsgára bocsátható („Aláírva” aláírásbejegyzést szerez a tantárgyból).
 • Ha a tantárgy jellege, célja, illetve tanulási eredményei lehetővé teszik, összegző teljesítményértékelés (pl. zárthelyi dolgozat) helyett részteljesítmény értékelés (házi feladat) alkalmazható. A módosításról a hallgatókat előzetesen értesíteni kell, a részteljesítmény értékelés benyújtására legalább tizenöt napos határidőt kell megállapítani.
 • A távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben a TVSz személyazonosság igazolására vonatkozó [136. §] rendelkezései nem alkalmazhatók.

Kiegészítés:

A TVSz személyazonosság igazolására vonatkozó [136. §] rendelkezése a következő:

[Személyazonosság igazolása]
(1) A szorgalmi és a vizsgaidőszakban végzett tanulmányi teljesítményértékelés során az oktató köteles a lehető legnagyobb gondossággal eljárni és megfelelő felügyeletet biztosítani, valamint utólagos ellenőrzést végezni a tanulmányi követelmények szabályszerű teljesítése érdekében.
(2) A hallgató személyes megjelenését igénylő tanulmányi teljesítményértékelés (zárthelyi dolgozat, írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsga, szigorlat, szóbeli beszámoló stb.) során, a záróvizsgát is ide értve, az oktató köteles ellenőrizni a hallgató személyazonosságát.
(3) Az írásbeli, gyakorlati és szóbeli tanulmányi teljesítményértékelés során a hallgató személyazonosságát bármely, személyazonosság igazolására alkalmas arcképes okmánnyal (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) vagy diákigazolvánnyal igazolhatja. Az oktató a személyazonosításra használt igazolvány sorszámát a feladatlapra, dolgozatra, illetve a vizsgalapra felírhatja. Ha a hallgató nem tudja a személyazonosságát igazolni, úgy nem vehet részt a tanulmányi tel- jesítményértékelésen. Az oktató felszólítására a beadott munkát sajátkezű aláírással kell ellátni.
 

2020.03.16. 15:15:

A tanulmányi munka szervezésére és a tavaszi félév rendjére vonatkozó rendelkezések legfontosabb pontjai:

 • 2020. március 23. napjától az Egyetem távoktatási munkarendre áll át mindaddig, amíg a Kormány a veszélyhelyzetet meg nem szünteti vagy más intézkedést nem rendel el.
 • A március 23. napjával kezdődő hét páros (6.) oktatási hét
 • A 2019/2020-as tanév rendjéről szóló rektori utasítás szerint – 2020. április 14-17. közötti időszakra meghirdetett – tavaszi szünet 2020. március 16-20-ra kerül, így a 2020. április 14-17. időszak tanítási időszaknak minősül
 • A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében a rendkívüli szünetek – az oktatási hetek átrendezése – okozta szükségszerű változások kivételével az eredeti rend szerint kell a tanulmányi munkát ütemezni.
 • A hallgatók számára minden felvett tantárgyból lehetővé kell tenni annak teljesítését, a kredit megszerezhetőségét. A felvett tantárgyról hallgató csak kifejezett kérésére, tanulmányi rendszerben benyújtott kérelem alapján törölhető.
 • A külföldi részképzésben (például Erasmus program) részt vevő magyar hallgató – tekintettel az európai helyzetre – időbeli korlátozás, és külön díj megfizetése nélkül felvehet egyetemi tantárgyakat és kísérletet tehet azok teljesítésére.
 • A távoktatási (távolléti oktatási) munkarendben
  • a tanulmányi foglalkozásokat információs rendszerek alkalmazásával, a félév eredeti ütemezése szerint kell biztosítani annak érdekében, hogy az hallgatói oldalról folyamatosan követhető, feldolgozható és befogadható legyen;
  • az évközi tanulmányi teljesítményértékeléseket az eredeti ütemezés szerint kell lebonyolítani; teljesítményértékelések nem vonhatók össze, nem alkalmazhatók koncentráltan;
  • a hallgatók folyamatos előrehaladását segítendő, az információs rendszerek alkalmazásával biztosított oktatási programba további ellenőrzési, visszajelzési pontokat, diagnosztikus értékeléseket kell beiktatni, melyek eredménye a tanulmányi teljesítmény értékelésében (érdemjegy megállapításában) csak akkor vehető figyelembe, ha azt a hallgató sikeresen teljesítette
 • A rendes munkarendben a hallgató személyes közreműködését igénylő tanulmányi cselekményeket információs rendszerek alkalmazásával kell alternatív módon megoldani.
 • A sikertelen vagy nem teljesített évközi tanulmányi cselekmények ismétlésére, javítására, pótlására a tanulmányi teljesítményértékelési tervben meghatározott lehetőségeken túl, még további egy, díjmentes lehetőséget kell biztosítani a vizsgaidőszak tizedik napjáig. A tantárgykövetelményben az ismétlések, javítások, pótlások számának korlátozására vonatkozó előírások a jelen helyzetben nem alkalmazhatók.
 • A vizsgákat, szigorlatokat a 2019/2020-as tanév rendjéről szóló rektori utasítás szerinti vizsgaidőszakra kell meghirdetni a következők szerint:
  • vizsgát, szigorlatot információs technológiák felhasználásával kell lebonyolítani;
  • a kötelezően meghirdetendő vizsgák, szigorlatok száma a vizsgaidőszakban legalább hetente kettő;
  • kombinált vizsga esetén a szóbeli részvizsga – ide értve a szigorlat szóbeli részét – elhagyható;
  • külön engedély nélkül, a hallgató kérésére a vizsgaidőszak utáni két hétben további – halasztott – vizsga, szigorlat is meghirdetendő.
 • A felvételi elbeszélgetések, felvételi vizsgák, záróvizsgák lebonyolításának rendjéről később ad tájékoztatást a Koordinációs Bizottság.
 • A doktori képzéshez és doktori fokozatszerzéshez kapcsolódó cselekmények – komplex vizsga, doktori védés – további intézkedésig nem tarthatók.

2020.03.16. 13:50:

A kollégiumi kiköltözéssel kapcsolatos március 14-én közzétett tájékoztatót az Egyetem Koordinációs Bizottsága a 2020. március 16-i hatállyal az alábbi intézkedésekkel egészíti ki:

 • A kötelező kiköltözésre a hallgatóknak 2020. március 16. hétfő éjféligig van lehetősége.
 • A kollégiumi szobákban hagyott személyes tárgyak becsomagolását és elszállítását a kollégium munkatársai – a Hallgatói Képviseletek közreműködésével – kedd reggel kezdik meg.
 • Azon hallgatók, akik a hétfői kiköltözési határidőt már előre láthatólag nem fogják tudni betartani, kérjük minél előbb, de legkésőbb március 16. hétfő 14:00 óráig jelezzék ezt a covid19info@mail.bme.hu e-mail címen „kollégium kiköltözés (kedd)” tárggyal. Ezen hallgatók számára – amennyiben megfelelő indokkal rendelkeznek – korlátozott számban, de biztosítani tudjuk a személyes tárgyak kedd délelőtti elszállítását is. Az erről szóló egyéni engedélyekről ugyanezen e-mail címen legkésőbb hétfő 22:00-ig visszajelzést kapnak az érintettek.
 • Akik sem a hétfői napon, sem a fent említett módon kedd délig nem tudják megoldani a személyes tárgyaik elszállítását, kérjük, a covid19info@mail.bme.hu email címen „kollégium csomagolás (hozzájárulás)” tárggyal mielőbb jelezzék ezáltali hozzájárulásokat a szobákban hagyott személyes tárgyaik egyetemi tároló helyiségekbe történő elszállításához.
 • A gyors ügyintézés érdekében kérjük, hogy minden igénylésben külön tüntessék fel a nevüket, NEPTUN kódjukat, az érintett kollégium nevét, valamint a szobaszámukat.

2020.03.15. 9:37:

Amennyiben meghatalmaznátok valakit a kollégiumi kiköltözésre, a következő formanyomtatvány kitöltésével megtehetitek:

Meghatalmazás sablon
 

2020.03.14. 21:45:

Az Operatív Törzs mai döntése alapján a Koordinációs Bizottság a következő intézkedéseket hozza:

 • A kollégiumokból teljes körűen ki kell költözni és azokat ki kell üríteni. Kollégiumi lakó minden, a kollégiumban tárolt személyes használati tárgyát és egyéb tulajdonát köteles a kollégiumból haladéktalanul elszállítani. A kollégiumban hagyott tárgyakért az Egyetem nem vállal felelősséget.
 • A teljeskörű kiköltözés során – a veszélyhelyzetre tekintettel – az ilyenkor szokásos szobaleltárt és szobaátvételt nem kell elvégezni.
 • A kiköltözéskor a kiköltöző kollégista köteles leadni a kollégium gondnokságán, vagy a kollégiumban tartózkodó bármely mentornál a szobájához tartozó kulcsot, illetve a belépőkártyáját.
 • A kötelező kiköltözés 2020. március 15. napján (vasárnap) 8:00 órával veszi kezdetét minden kollégiumban.
 • A kiköltözést követően a kollégiumi alkalmazottak az összes kollégiumban szobaellenőrzést tartanak. A szobákban talált személyes tárgyakat – szobánként elkülönítetten, lezárt csomagban – egy erre kijelölt raktárhelyiségben helyezik el további megőrzésre. A megőrzésre elhelyezett személyes tárgyakat csak előzetes személyes egyeztetést (személyazonosítást) követően vehet át annak tulajdonosa.

A külföldi állampolgárságú vagy rektori méltányosságban részesült hallgatóknak a kiköltöztetést követően át kell költözniük a Martos kollégiumba. Az ezzel kapcsolatos részeletes eljárásról az érintettek külön értesítést kapnak.

2020.03.12. 17:08:

Kollégiumokra, kollégistákra vonatkozó rendelkezések

 • A magyar állampolgár kollégistáknak 2020. március 13. napján a nap végéig el kell hagyniuk a kollégiumokat és otthonukba vissza kell térniük. A nemzetközi hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett.
 • Fenntartói rendelkezés alapján magyar állampolgár kollégistának a rektor – méltányosságból, ha nincs hova hazatérnie – engedélyezheti a kollégiumban történő lakhatást 2020. március 14. napjától. A kollégista kollégiumban maradását a központi covid19info@mail.bme.hu címre benyújtott kérelemben kérheti. A kérelem benyújtásától függetlenül a kollégiumot el kell hagyni.
 • A kollégiumban 2020. március 14. 0:00 órától kizárólag az ott külön engedély alapján lakhatásra jogosult magyar állampolgárságú hallgató, doktorandusz, valamint külföldi hallgató, doktorandusz tartózkodhat. Kollégiumi lakó a kollégium területén vendéget nem fogadhat.
 • A kollégiumokban közösségi rendezvények, események nem tarthatók.

2020.03.12. 14:30:

 • Magyarország Kormánya 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A Koordinációs Bizottság a kormányrendelet és a fenntartó tájékoztatása alapján 2020. március 11. 19:00 órai hatállyal a következő intézkedéseket lépteti életbe:
  • Az Egyetemen a rendes oktatási tevékenység 2020. március 12. 0:00 órától határozatlan ideig a következők szerint felfüggesztésre, illetve átszervezésre kerül:
   • 2020. március 12. (csütörtök) és 13. (péntek) rendkívüli rektori tanítási szünet
   • 2020. március 16-20. közötti időszak: tavaszi szünet
   • 2020. március 23. napjától kezdődően rendkívüli munkarendben, távoktatási módszerekkel (fejlett technológiák, információs rendszerek útján) folytatandó az oktatási tevékenység
   • A vészhelyzetre tekintettel a tavaszi félév 2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbításra kerül
  • 2020. március 12. 0:00 órától:
   • hallgató – ide nem értve a doktoranduszt – nem léphet az Egyetem területére
   • a magyar állampolgár vagy Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező kollégistának a kollégiumot haladéktalanul el kell hagynia és haza kell térnie állandó lakóhelyére
   • külföldi kollégista hallgató továbbra is a kollégiumban maradhat, ha hazaköltözése jelenleg nem megoldható
  • Hallgató bármely a tanulmányaival összefüggő ügyet kizárólag elektronikus úton intézhet

A részletes tájékoztatást továbbra is ezen a linken éritek el.

A KTH ügyfélfogadásával kapcsolatban pedig ezen a linken tájékozódhattok.

2020.03.10. 19:30: 

 • Az Egyetem a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos tájékoztatás céljára létrehozta a covid19info@mail.bme.hu elektronikus levélcímet. E címen a Műegyetem bármely polgára tájékoztatást kérhet, bejelentést tehet.
 • A fenntartótól érkezett, az érintett hallgatói kör felmérése, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, továbbá a fokozott járványügyi védekezéssel összefüggésben, az adatok egységes gyűjtése és kezelése céljából a tanulmányi rendszerben (NEPTUN) létrejön a 088 COVID-19 elnevezésű kérelem
 • "A járványügyi szempontból különösen magas kockázattal járó – jellemzően 50 főt meghaladó résztvevőjű – tömegrendezvények nem tarthatók meg, azok lebonyolítására a szervezőknek új időpontot kell meghatározni" - Mely alapján a megszokott időpontban nem kerül megrendezésre: Kari Sportnap, Kari Hallgatói Napok 
 • Az 50 főt meghaladó rendezvény körébe nem érthetők az e létszámot esetlegesen meghaladó tanulmányi foglalkozások (pl. előadás), azokat az
  órarend szerint, az adott helyzetnek megfelelően (esetleg fejlett technológiák alkalmazásával) meg kell tartani.
 • Az előadásokon és gyakorlati foglalkozásokon a jelenléti, részvételi követelmények további intézkedésig nem ellenőrizhetők, azokat a hallgató részéről teljesítettnek kell tekinteni.

2020.03.10. 12:30: BME vezetése a fertőzéssel összefüggő járványügyi védekezés érdekében több intézkedésről döntött. Ezekről az alábbi linken kaptok részletes tájékoztatást, de kiemeltük a legfontosabb pontjait:

 • A járványügyi védekezéssel kapcsolatos tevékenységek összehangolt megvalósítása és a szükséges döntések előkészítése érdekében az Egyetem Koordinációs Bizottságot hozott létre
 • A Műegyetem polgárai részére az Egyetem a www.bme.hu központi honlapon, egyes esetekben közvetlenül a tanulmányi rendszeren keresztül nyújt átfogó tájékoztatást a járványügyi védekezéssel kapcsolatos teendőkről. A Koordinációs Bizottság döntéseinek minden Műegyetemi polgár köteles eleget tenni.
 • Azon Műegyetemi polgárok, akik az elmúlt 14 napban a COVID-19 vírus által érintett területen (különösen, de nem kizárólag: Kína, Dél-Korea, Irán, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Egyesült Államok) jártak vagy olyan személlyel kerültek kapcsolatba, akik a megnevezett országban jártak az elmúlt 14 napban a hazaérkezésük napjától számított két hétig vonuljanak otthoni karanténba
 • Kövessétek figyelemmel és tartsátok be a https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/526-tudnivalok-roviden és a https://koronavirus.gov.hu honlapon közzétett, a megelőzést, védekezést, gyógykezelést szolgáló tudnivalókat és erre figyelmeztessétek egymást is
 • Azok, akik a fenti pontok betartása, vagy hatósági kötelezés miatt tanulmányi foglalkozást mulaszt el, e távolmaradást a TVSz hiányzásokra, kötelező jelenlétre, részvételre vonatkozó rendelkezései szerint úgy kell tekinteni, hogy az előírt tanulmányi foglalkozás jelenléti, részvételi kötelezettségeit teljesítette. A hallgató orvosi vagy más igazolás bemutatására nem kötelezhető. A távolmaradást a tanulmányi rendszerben erre célra létrehozott kérelem, ennek hiányában az „Egyéb kérések” kérelem útján jelenthető be.

A tömegrendezvényeket érintő rendelkezésekkel kapcsolatban:

 • Későbbi időpontban lesz megtartva az eredetileg 2020. március 18-19-re tervezett Műegyetemi Állásbörze és Külügyi Börze a koronavírus okozta megbetegedés terjedésének kockázata miatt.
 • A járványügyi szempontból különösen magas kockázattal járó – jellemzően ötven főt meghaladó résztvevőjű – tömegrendezvények nem tarthatók meg, azok lebonyolítására a szervezőknek új időpontot kell meghatározni.
 • Az egyetemi klubok közül csak és kizárólag az állandó vendéglátóhelyek (Martos Csocsó Klub, Kármán Klub, Ha-Bár, Drönk) nyithatnak ki további intézkedésig. Ezek esetében is csak és kizárólag a hétköznapi működés keretében.

2020.03.01.: Az alábbiakban olvashatjátok a koronavírussal kapcsolatos hivatalos egyetemi és miniszteri tájékoztatások legfontosabb pontjait:

 • Magyarországon továbbra sem tudni koronavírusos betegről
 • A megelőzés leghatékonyabb módja a gyakori és alapos kézmosás és a higiénés rendszabályok betartása. (A helyes, fertőtlenítő kézmosás szabályairól a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján több infografika is megtalálható)
 • Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) javasolja a rendszeres takarítást és fertőtlenítést, vírusölő szer használatával, különösen a közös helyiségekben.
 • Amennyiben van rá lehetőségetek, a közeljövőben ne szervezzetek kirándulásokat, tanulmányutakat, különösképp a jelenleg gócpontnak számító Észak-Olaszországba
 • A vírust terjedése megelőzése érdekében, ha fertőzött területen jártatok, kövessétek  a Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatását és instrukcióit. Ezen felül, a hazaérkezéstől számított két hétig (a vírus lappangási ideje) kerüljétek az egyetemi közösséget és értesítsétek a Dékáni Hivatalt.
 • Ha tüneteket észleltek magatokon (láz, száraz köhögés) forduljatok az Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet Dél-pesti Centrumkórházhoz és hívjátok a Nemzeti Népegészségügyi Központ 06 80/277-455 vagy 06-80/277-456 zöldszámait!

Kérünk Titeket a fentiek fokozott betartására! 

Az Egyetemen történt intézkedésekről itt olvashattok.

Üdv,
GTK HK


Utoljára szerkesztve: 2020.03.31. 12:41