Szociális ösztöndíjak

    Rendszeres szociális ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíjat félévente, szociális helyzet alapján, pályázat útján lehet elnyerni. A pályázat célja a szociálisan hátrányos helyzetű nappali tagozatos egyetemi hallgatók anyagi körülményeinek javítása, jobb tanulmányi feltételeik megteremtése. A nyertes hallgatók az Egyetemi Szociális Bizottság  által meghatározott összeget havi rendszerességgel, egy félév (5 hónap) időtartamára kapják. A képzésinek számától függetlenül egy pályázó csak egy képzésén nyújthat be pályázatot az adott ösztöndíjra.

Azon teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató pályázhat, aki

  • államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt,

vagy

  • tanulmányait államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

A rendszeres szociális ösztöndíj pályázatra minden félévben a regisztrációs hét előtti hetekben lehet elkezdeni pályázni. A pályázatot szükséges online leadni a MŰEPER rendszerben, majd az “Előbírált, hiánytalan” státuszú pályázatokat személyesen is bemutatni a kari bírálóknak. A pontos pályázati kiírás, valamint a beszerzendő dokumentumokat összegző Igazoláslista minden félévben frissül és minden félévben az aktuális kiírások szerint kell eljárni. A leadás és a bírálás folyamatát a kari bírálók segítik, akiket minden félévben a Hallgatói Képviselet Tisztújító Szavazásán választanak meg.

Az aktuális pályázati kiírás, szabályzat és az Egyetemi Szociális Bizottság által készített segédanyagok mind elérhetőek a MŰEPER rendszere Dokumentum fül alatt.

Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszer honlapja
 

Alaptámogatás

A pályázat célja szociálisan rászoruló egyetemi hallgatók anyagi körülményeinek javítása, jobb tanulmányi feltételeik megteremtése.

Az alaptámogatás félévente, a hallgató szociális helyzete alapján egy tanulmányi félévre megítélt, pályázat útján elnyerhető, egyszeri juttatás.

Alaptámogatásra az adott képzési szinten első alkalommal állami ösztöndíjas hallgatói jogviszonyt létesítő személy jogosult az első aktív félévre való beiratkozás alkalmával, amennyiben a hallgató szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult, illetve az I. vagy a II. rászorultsági csoportba tartozik.

A nyertes pályázók egyszeri, egyösszegű támogatása:

  • Alapképzés esetén a hallgatói normatíva 50%-a (jelenleg: 83300Ft)
  • Mesterképzés esetén a hallgatói normatíva 75%-a (jelenleg: 124950Ft).

Az ösztöndíjat megpályázni a rendszeres szociális ösztöndíjjal együtt lehet.

Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszer honlapja

 

Rendkívüli szociális ösztöndíj

A Rendkívüli szociális ösztöndíj célja a szociális helyzet váratlan romlásának enyhítése. Ilyen lehet saját gyermek születése, az egy főre jutó havi jövedelem csökkenése, az egy háztartásban élő szülő vagy hozzátartozó halála, az egészségügyi helyzet romlása, vagy egyéb nem várt körülmény.

A rendkívüli szociális ösztöndíjat elnyerheti a BME bármely teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben részt vevő hallgatója. 

Egy félévben egy pályázó több érvényes pályázatot is leadhat, amennyiben szociális helyzete több esetben romlik váratlanul, de eseményenként csak egyet. Az ok-okozati összefüggésben álló események bekövetkeztekor a pályázó csak egy pályázatot adhat le. 

Az Egyetemi Szociális Bizottság az aktuális félévre vonatkozó rendkívüli szociális ösztöndíj pályázati kiírást és a hozzátartozó igazoláslistát az aktuális tanévet megelőzően június 30-ig hirdeti meg. A pályázat elbírálását az Egyetemi Szociális Bizottság végzi.

Egyetemi Szociális Bizottság honlapja


  Bursa Hungarica ösztöndíj

A Bursa Hungarica ösztöndíj szociális alapú pénzbeli juttatás. A felsőoktatási intézményben tanulmányt folytatók az ösztöndíjat egy tanévre, 10 hónapra nyerhetik el. A pályázat akkor is beadható, ha a pályázat benyújtásának félévében szünetel a hallgatói jogviszony. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a pályázat beadását követő év márciusa.

Bővebben: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapja

 

  Szakmai gyakorlati ösztöndíj

A szakmai gyakorlati ösztöndíj célja a BME székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesített szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása.  

Ebben a juttatásban az államilag támogatott teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek, akik

  • a szakmai gyakorlatot az Egyetem székhelyétől, illetve telephelyétől eltérő helyen teljesítik, és e helyen nem részesülnek kollégiumi ellátásban
  • a szakmai gyakorlat végzésének helye és a lakóhely közötti távolság mértéke legalább 10 km

Ez az ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményben meghatározott legfeljebb féléves összefüggő gyakorlaton részt vevő hallgatónak, pályázat alapján, legfeljebb egy tanulmányi félévre adható.

Egyetemi Hallgatói Képviselet honlapja


Hírek